Zadnje vijesti

Biootpad - korist ili napast?

Biootpad - korist ili napast? 

Što radite s biootpadom i znate li koja je korist od njega? 

Register to read more...
 

Zbrinjavanje lampiona

Otpadni nadgrobni lampioni sastoje od 52,27 % parafina, 40,47 % polimera, 4,25 % metala (poklopci) i 2,34 % baterija.

Parafin po katalogu otpada spada u opasni otpad i s ključnim brojem 20 01 26*, jednako kao i baterije. 

Register to read more...
 

Što ne treba raditi s opasnim proizvodima?

• Ne ostavljajte opasne proizvode u blizini djece i životinja.

• Ne treba dozvoliti djeci da koriste i odlažu opasne proizvode i opasan otpad.

• Ne odlažite u blizini i na dohvat dječjih ruku opasan kućni otpad i proizvode.

• Ne bacajte otpad u kanalizaciju niti u dvorište.

Register to read more...
 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013

Sredinom srpnja 2013 godine je stupio na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom te su prestali važiti Zakon o otpadu NN 178/04.,111/06.,60/08 i 87/09 i Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom NN 69/06., 17/07 i 39/09, osim odredbe čl.11 koja i dalje ostaje na snazi do dana stupanja na snagu uredbe iz članka 118.stavka 4. novog Zakona.

Neke od novina su uvođenje povjerenika za otpad, proširuje se lista posebnih kategorija otpada te se uvodi Registar gospodarenja posebnim kategorijama, Nusproizvod i upis istog u Očevidnik nusproizvoda, promjene u prekograničnom prometu…

Zakon o održivom gospodarenju otpadom pogledajte ovdje.

 

Tko je dužan voditi očevidnike o kemikalijama?

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 99/2013

Novim Pravilnikom o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 99/2013 prestao je važiti stari Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika NN 113/2006.

Prema novom Pravilniku sve pravne i fizičke osobe koja obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza, odnosno unosa kemikalija na teritorij RH, obvezne su i dalje voditi očevidnike o tim kemikalijama, dok pravne i fizičke osobe koje se koristile opasne kemikalije, obavljale promet na malo ili na veliko više nemaju tu obavezu.

 

Povjerenik za otpad

Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 članak 46 pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad i njegovog zamjenika.

Povjerenikove obveze su slijedeće:

- nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi o utvrđenim nedostatcima;

- organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način;

- savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe.

Na povjerenika se ne smije prenijeti odgovornost za provedbu propisanih obveza o otpadu.

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga iz članka 30. (javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada), odnosno odgovorna osoba za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom. Potvrda se izdaje na rok od 5 godina.

Sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom uređuje se Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg donosi Ministarstvo.

 

Novi Zakon o zaštiti okoliša NN 80/2013

U lipnju 2013 godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti okoliša te je prestao važiti Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07. Novi zakon možete pogledati ovdje.

 

 
Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit