Povjerenik za otpad

Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 članak 46 pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad i njegovog zamjenika.

Povjerenikove obveze su slijedeće:

- nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi o utvrđenim nedostatcima;

- organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način;

- savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe.

Na povjerenika se ne smije prenijeti odgovornost za provedbu propisanih obveza o otpadu.

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javnih usluga iz članka 30. (javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada), odnosno odgovorna osoba za gospodarenja otpadom dužna je ishoditi potvrdu Ministarstva o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom. Potvrda se izdaje na rok od 5 godina.

Sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom uređuje se Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom kojeg donosi Ministarstvo.

Pošalji upit ili poruku

Pošalji upit